Thomas Zavros | Birthdays

Agnieszka's Birthday Party 2010

Agnieszka's Birthday Party 2010

Alexis's Birthday Party - Granta Pub 2011

Alexis's Birthday Party - Granta Pub 2011

Garden Party - 2nd July 2011

Garden Party - 2nd July 2011

Louise's Birthday 17th December 2011

Louise's Birthday 17th December 2011

Oxford Birthday - 25th February 2013

Oxford Birthday - 25th February 2013

23rd February 2013 -Birthday All Bar One.

23rd February 2013 -Birthday All Bar One.

Stelios's Birthday Party 2013

Stelios's Birthday Party 2013

Andrea's Birthday Party 2012

Andrea's Birthday Party 2012

Andrea's Birthday Dinner 2013

Andrea's Birthday Dinner 2013

Panos's Surprise 70th Birthday!

Panos's Surprise 70th Birthday!

Agnieszka's Birthday Party - 4th January 2014

Agnieszka's Birthday Party - 4th January 2014

Andrea and Johan's Birthday 2014

Andrea and Johan's Birthday 2014

Angelliki's Birthday - 8th March 2015

Angelliki's Birthday - 8th March 2015